fbpx

UAB „RESURSŲ CENTRAS“ INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Resursų centras“, juridinio asmens kodas 303219479, buveinės adresas Musninkų g. 1-33, Vilnius, tel. +370 617 29839, el. paštas info@ltdovana.lt, PVM mokėtojo kodas LT100008778512, (toliau – Bendrovė) saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente. Ši Privatumo politika yra skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (toliau – Asmuo), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, įskaitant interneto svetaine www.ltdovana.lt. Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu Bendrovės siūlomos paslaugos.

UAB “Resursų centras” įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šioje Privatumo politikoje Jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas. Privatumo politika užtikrina Asmens duomenų saugumą, Asmens laisves ir teises.

UAB “Resursų centras” užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, praradimo ir kt.

Mes patvirtiname, kad www.ltdovana.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Interneto svetainėje www.ltdovana.lt, iš Asmens, kuris nori pasinaudoti Bendrovės teikiamomis paslaugomis, yra reikalaujama pateikti Asmens duomenis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su pačiu fiziniu asmeniu, ar jo įgaliotu, jį atstovaujančiu asmenimi, tokia kaip: pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, bet kuri kontaktinė informacija tokia kaip telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir bet kokia kita Jūsų pateikta informacija. Visa informacija yra pateikiama Bendrovei vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo principais. Jei renkama papildoma anoniminė informacija, ji renkama laikantis galiojančių teisės aktų. Už klaidingos, netikslios ar melagingos informacijos pateikimą Asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai, numatyti Reglamente (ES) 2016/679, yra šie:

a) asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmuo, arba siekiant imtis veiksmų asmens prašymu prieš sudarant sutartį;

c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir kt.

Jūsų sutikimas, kaip teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis, yra suteikiamas laisva valia, patvirtinant raštiškai, arba, įskaitant, elektroninėmis priemonėmis, arba pažymint langelį interneto svetainėje.

Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Įmonė vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

 • Vardas, pavardė;
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • adresas.

Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su Jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų  prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus Jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų interneto svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio paslaugų pirkimo paslauga.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų duomenis saugosime 1 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis, turiniu ar prisijungimu prie sistemos dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

UAB “Resursų centras” informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

 1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
 2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis UAB “ Resursų centras ” pavedimu, nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
 3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra griežtai konfidenciali.

Už asmens duomenų tvarkymą, t.y. bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokius veiksmus arba operacijas, atsakingas žmogus, kuriam Bendrovė suteikė tokią teisę. Jūsų asmens duomenys prieinami tik šiems asmenims, kuriems galioja griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Tam tikrais atvejais, siekiant tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti sandorius, kaip pavyzdžiui apmokėjimą už paslaugas, pasinaudojant elektronine bankininkyste, Bendrovė, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Jūsų tam tikrus asmens duomenis gali pateikti tretiesiems asmenims (paslaugų teikėjams, bankams, finansinėms institucijoms ir kitiems).

Asmeniui sutikus, kontaktinė informacija gali būti naudojama siekiant Jums suteikti naujausią naudingą informaciją apie Bendrovės ar jos partnerių teikiamas paslaugas, kainas, akcijas, lojalumo programas, taip pat tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ir reklamos tikslais. Kiekvienas asmuo bet kada gali atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių el. laiškų bei turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ar reklamos tikslais. Norėdami atsisakyti visų pasiūlymų galite rašyti elektroninį laišką adresu info@ltdovana.lt arba skambinti telefonu +370 617 29839 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų.

Sukaupta informacija ir duomenys yra naudojami kontaktams su klientu; registracijai paslaugoms; elektroniniu keliu gautų užklausų ar komentarų administravimui; finansinių dokumentų paruošimui; Bendrovės veiklos analizei ir kitais teisės aktų neuždraustais atvejais. Statistiniais tikslais naudojama tik nuasmeninta informacija, pagal kurią asmens tapatybės nustatyti negalima.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti PRIVATUMO POLITIKĄ, ir apie tokius pasikeitimus pranešti interneto svetainėje ltdovana.lt. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. Iškilus bet kokiems klausimams, esant prašymams ar komentarams dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome parašyti mums registruotu laišku, elektroniniu paštu arba kreiptis telefonu.Back to Top
Pridėta į krepšelį
Krepšelis
Uždaryti

Krepšelyje nėra produktų.

Cookie Notice

Vykdydami ES direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių reikalavimus, pranešame, jog svetainėje naudojame slapukus norėdami suasmeninti turinį ir skelbimus, kad teiktume visuomeninės medijos funkcijas ir galėtume analizuoti savo srautą. Informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais.